Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘t Convooimeesterhuis

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Verzenden, retourneren & levertijd
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 – Privacy Policy
Artikel 17- Betalingsplatform Mollie
Artikel 18 – Shipping to other country’s

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van ‘t Convooimeesterhuis, een Eenmanszaak, opgericht volgens de wetgeving van Nederland sinds 01-06-1979. ‘t Convooimeesterhuis is gevestigd aan Marktplein 9 9545 PH Bourtange in Nederland. E-mail: info@convooimeesterhuis.nl  Telefoon: +31 (0)599 354 235. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02323138                                            BTW (VAT) nummer: NL013607492B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Bij het aanvinken van het vakje “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”, gaat u akkoord met de inhoud en hun toepasbaarheid op de overeenkomst die u aangaat met   ’t Convooimeesterhuis.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is. Raadpleging kan plaatsvinden door een e-mail te sturen naar info@convooimeesterhuis.nl
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Dit betekent dat labels nog aan het product gehecht zijn en dat er geen beschadiging op het artikel zichtbaar is.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht voor bestellingen vanuit Nederland, België en Duitsland. Bij het retour zenden van een bestelling zijn de verzendkosten die betaald zijn, gelijk aan de kosten voor retourzending. U ontvangt daarom het aankoopbedrag van de bestelling terug, exclusief eventuele verzendkosten.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen (verminderd met eventuele betaalde kosten voor verzending/administratie of betaling).

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 6, lid 1 en 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Verzenden, Retourneren en Levertijd.
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Is uw bestelling beschadigd aangekomen? Wanneer u aan de buitenkant van het pakket al een beschadiging kunt zien, neem het product dan niet aan en vraag de bezorger om hier een melding van te maken. Wanneer u het product toch heeft aangenomen en er later achter komt dat de verpakking beschadigd is, controleer dan of er een defect aan het product is. In het geval van een beschadiging, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via de mail.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om op verzoek van de klant een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Verzendkosten: Voor alle bestellingen binnen Nederland betaald u € 6,75 verzendkosten. Verzendkosten zijn inclusief BTW. Bestellingen vanaf € 125,- worden gratis verzonden binnen Nederland.

t’ Convooimeesterhuis probeert uw bestelling binnen 2 dagen bij u te bezorgen, mits u op werkdagen voor 14:00 uur besteld heeft.

Levertijden en transport:

 1. De op de website of in de gegeven levertijden gelden bij benadering en worden gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is.
 2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn, geeft geen recht tot schadevergoeding.
 3. Aan de op de site getoonde aantallen welke van een bepaald product nog in voorraad zijn, kunnen geen rechten worden ontleend. De aantallen gelden slechts als indicatie.
 1. Bestellen: Wij leveren alle producten uit voorraad, mocht een product plotseling een langere levertijd hebben, dan zal dit tijdig worden aangegeven per email of telefonisch. Het assortiment in de winkel kan afwijken met het aanbod op de website.
 2. Bestellingen zelf afhalen: Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in Bourtange. Zodra uw bestelling voor u klaar staat, nemen wij telefonisch of via de mail contact met u op voor het maken van een afspraak. De bestelling dient van te voren met IDeal of d.m.v bankoverschrijving te worden betaald.
 3. Retourneren/ruilen: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. U krijgt het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor uw eigen rekening.

Let op; zware grote pakketten kunnen qua kosten hoger uitvallen om te retourneren dan de lage verzendkosten van € 6,75, die wij hanteren, deze hogere retour kosten zijn voor uw eigen rekening. T’ Convooimeesterhuis is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van verzendingen of schade tijdens transport.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen contant en in de webwinkel vooraf te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende bepalingen
De aanvullende bepalingen zijn specifieke door ‘t Convooimeesterhuis opgestelde bepalingen:

1. Wanneer u een bestelling bij ‘t Convooimeesterhuis plaatst tot 5 dagen vóór het begin van de uitverkoop, passen wij graag de prijs van het aangeboden item aan (deze termijn gaat in op het moment dat de order geplaatst is). Dit geldt niet voor reeds afgeprijsde artikelen en artikelen waarop een extra kassakorting in mindering is gebracht. Voordat er een aanpassing van de verkoopprijs goedgekeurd wordt, dient exact hetzelfde artikel en grootte van de maat beschikbaar zijn voor aankoop.                 Alle goedgekeurde verkoopprijsaanpassingen zullen worden bijgeschreven op uw rekening/creditcard waarmee u destijds uw bestelling heeft afgerond.
2. Indien een bestelling niet wordt opgehaald bij het afhaalpunt is                          ‘t Convooimeesterhuis  gerechtigd een bedrag van €7,50 in rekening te brengen voor de kosten van de retourzending naar ‘t Convooimeesterhuis.
3. Voor alle orderbedragen onder de € 125,- en bij Sale artikelen wordt         € 6,75 verzendkosten in rekening gebracht.
5. Indien u een artikel wilt omruilen voor een andere maat of kleur, kunt u dit aangeven op het retourformulier. Graag ontvangen wij een e-mail op info@convooimeesterhuis.nl , zodat wij het artikel alvast voor u kunnen reserveren. De verzendkosten van de omruiling zijn voor rekening van         de consument. Na ontvangst van uw retour, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Een artikel omruilen voor een andere kleur of maat is ook mogelijk in onze winkel binnen 14 dagen na levering. Vergeet niet om uw factuur mee te nemen.
6. Retourneren is ook mogelijk in onze winkel binnen 14 dagen na levering. Geldteruggave is mogelijk in onze winkel, vergeet niet om uw factuur mee te nemen.

 

Artikel 16- Privacy Policy

Privacy beleid ’t Convooimeesterhuis

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons Privacy-en Cookie –beleid.

Je gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verkocht.

t’ Convooimeesterhuis verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de bestelling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen over wijzigingen van diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Om bestellingen bij je af te leveren
 • Ip adres om misbruik bij betaling te herkennen.
 • t’ Convooimeesterhuis verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.
 • Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

 

Artikel 17- Betalingsplatform Mollie

Het t’ Convooimeesterhuis maakt gebruik van het betalingsplatform Mollie. Mollie BV is een betalingsplatform van voor betalingen vanuit de website, denk hierbij aan IDeal. Als jij een order hebt geplaatst en je wilt betalen, mag je kiezen uit bepaalde betalingsmogelijkheden. Mollie laat je dan een venster zien zoals je gewend bent om te kunnen betalen met bijvoorbeeld IDeal. De website van een zogenaamde payment processor is een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan dus ook niet opgeslagen door t’ Convooimeesterhuis. Wanneer je betaling is voltooid, krijg je hiervan bericht. Mollie en alle aangesloten transactiebedrijven zijn beveiligd en voldoen aan de vernieuwde privacy wetgeving. Dit kun je vinden op www.mollie.com

Artikel 18 – Shipping to other Country’s

Shipping to all countries in the World is possible, the rates are different, this depends on the size of the packages. Please contact us before shipping. The following rates apply for small packages.

Germany: € 12,50

Spain: € 17,50

Sweden: € 19,50

Norway: € 19,50

France: € 14,50

UK: € 14,50

Danmark: € 12,50

Italy: € 14,50